घडीर्अवा पोखरी परिसर

307
????????????????????????????????????

वीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेको घडीर्अवा पोखरी परिसर । तस्वीर, यात्रा डेली ।